1. AMETEK

Потенциостати / галваностати, мултиканални потенциостати, полярографи, електрохимичен софтуер (корозия, импеданс, волтметрия), системи за електрохимично наблюдение на повърхности, електрохимични принадлежности.

 


    
 

 

За повече информация:  www.ametek.com  и 

                                      www.princetonappliedresearch.com