WTW, SI, Binder, Faster, Awareness, Saphymo, LAND, Hitachi High-Tech, Precisa, Kern&Sohn, Multisensor Systems Ltd

 

 1. Спектрометрия: UV-VIS, AAS, ICP, XRF, ОES
 2. Комплексен физико-химичен анализ на питейни, промишлени и отпадни води
 3. Измерване на pH, проводимост, съдържание на кислород, БПК, ХПК, наличие на химични елементи и съединения
 4. Спектрометрия: UV-VIS, AAS, ICP, XRF, ОES
 5. Сушилни термостати инкубатори, стерилизатори, климатични камери
 6. Ламинарни шкафове и камини
 7. Измерване на финост на прахови проби в реално време
 8. Емисионен и имисионен анализ на въздуха – стационарни и подвижни лаборатории, откриване и анализ на токсични и взривоопасни газове
 9. Експресно и гравиметрично определяне на влагосъдържание в проби
 10. Аналитични и технически везни. Влагоанализатори
 11. Оборудване онлайн: Комплексен физико-химичен анализ на питейни, промишлени и отпадни води