ФИРМЕН ПРОФИЛ

МАРВЕЛ ООД е частна фирма, основана през 1989 г. в град Пловдив. Фирмата успешно е преминала тестове по сертифициране и работи в съответствие с международен стандарт ISO 9001:2015, което е допълнителна гаранция за качеството на предлаганите стоки и услуги.

Марвел е изпълнител на множество проекти, финансирани от правителството и международни финансови институции.

Основният предмет на дейност на МАРВЕЛ ООД е комплексна търговия с контролно-измервателна, лабораторна и аналитична апаратура и консумативи в направления: "Качествен контрол и лабораторни анализи", "Екология и работна среда", "Технологично оборудване".

 

ФИРМЕН ПРОФИЛ

МАРВЕЛ ООД е частна фирма, основана през 1989 г. в град Пловдив. Фирмата успешно е преминала тестове по сертифициране и работи в съответствие с международен стандарт ISO 9001:2015, което е допълнителна гаранция за качеството на предлаганите стоки и услуги.

Марвел е изпълнител на множество проекти, финансирани от правителството и международни финансови институции.

Основният предмет на дейност на МАРВЕЛ ООД е комплексна търговия с контролно-измервателна, лабораторна и аналитична апаратура и консумативи в направления: "Качествен контрол и лабораторни анализи", "Екология и работна среда", "Технологично оборудване".

 

Качествен контрол и лабораторни анализи

 • автоклави
 • аналитична апаратура за физико-химичен анализ на петролни продукти
 • аналитични и технически везни
 • апаратура за анализ на зърно и зърнени продукти
 • апаратура за анализ на мляко и млечни продукти
 • апаратура за анализ на храни
 • апаратура за анализ на строителни материали
 • апаратура за анализ на текстил
 • апаратура за анализ на тютюн и цигари
 • апаратура за диференциален термичен анализ
 • апаратура за експресно и гравиметрично определяне на влагосъдържание в проби
 • апаратура за елементен анализ
 • апаратура за измерване и анализ на частици
 • апаратура за измерване на pH, проводимост, съдържание на кислород, БПК, ХПК, наличие на различни химични елементи и съединения
 • апаратура за определяне на състава на проби от околната среда и промишлеността
 • апаратура за определяне на физико-механичните свойства на материалите, вкл. безразрушителен анализ
 • апаратура по DIN/ISO за физичен анализ на бои и лакове
 • вискозиметри
 • електрохимична апаратура 
 • клатачки, бъркалки, хомогенизатори, помпи, вани за темпериране, дестилатори
 • климатични шкафове и пещи в обхвата от -85°C до 1800°C
 • лабораторни мебели и обзавеждане
 • лабораторна стъклария
 • лабораторни мелници и Апаратура за ситов анализ
 • ламинарни шкафове и камини
 • лиофилизатори
 • микроскопи и принадлежности към тях
 • микротоми и криостати
 • осмометри
 • рефрактометри и полярометри
 • системи за ултра чиста вода
 • спектрометри: UV-VIS, AAS, ICP, XRF, OES
 • TOC анализатори
 • уреди и консумативи за металографски анализи
 • уреди и системи за измерване на линейни и ъглови размери - шублери, микрометри, индикатори, високомери, грапавомери, контуромери, микроскопи
 • уреди за изпитване на устойчивост на климатични въздействия (температура, влага, светлина, солена мъгла)
 • филтрувални системи и филтърна хартия
 • фризери, инкубатори (вкл. CO2), стерилизатори
 • химикали и реактиви
 • хроматография: GC, GC/MS, MS/MS; HPLC, HPCE; HPLC/MS
 • центрофуги

Екология и работна среда

 • измерване на температура, влажност, въздушни течения, запрашеност, шум, вибрации и топлинно натоварване в работни помещения
 • емисионен и имисионен анализ на въздуха, лаборатории до ключ
 • откриване и анализ на токсични и горящи газове
 • комплексен физико-химичен анализ на питейни, промишлени и отпадни води
 • хидрометрично оборудване
 • измерване на йонизиращи лъчения и радиоактивни замърсявания и персонална дозиметрия

Технологично оборудване

 • измерване и контрол на температура, влажност и налягане
 • измерване и контрол на параметрите на води и газове в промишлени условия
 • промишлени системи за измерване на ниво, дебит и плътност на течности
 • системи за измерване на мазнини, протеини, вискозитет и др. в реално време
 • машини за прецизно бобиниране на прежди, отчитане на дефекти по преждата и отстраняването им в процеса на бобиниране, за багрене на прежда и плат, за въздушно обемиране, текстуриране и пр.